1.1 TÜRKBilsis, Müşteriyi internet vasıtasıyla sunduğu veri tabanı yönetimi ve e-posta göndermek için kullandığı sistemden yararlandırır.
1.2 Sistem, internet üzerinde kurulu olan ve müşterinin kendine ait üyelerine ve üyelerinin müsaadesi ile e-posta gönderimini sağlayan, bu gönderim sonucunda raporlama, analiz imkanı sunan bir araçtır.
1.3 Sistem küçük, orta ve büyük şirketlere web üzerinden üye datası toplama ve oluşturulan veritabanı ile e-posta kampanyaları oluşturma ve gönderme hizmeti altyapısı sağlamaktadır. Sistem izinsiz e-posta pazarlaması için kullanılamaz. Bu sözleşme ile TÜRKBilsis, 3. kişilerden alınmış e-posta adreslerine izinsiz e-posta göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.
1.4 Müşteri eğer izinsiz e-posta gönderimi ile pazarlama için TÜRKBilsis'ın sistemini kullanırsa, TÜRKBilsis hizmeti, servisi durdurma hakkına sahiptir. Bu sistem sadece hukuksal açıdan sakıncası olmayan gönderiler için kullanılabilir. Müşteri yasalara ve hukuka uygun şekilde gönderim yapmayı, içerik sunmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak zararlardan kusurlu olması halinde Müşteri sorumlu olacaktır.
1.5 Müşteri, sözleşmeyi imzaladıktan sonra sisteme kendi üyelerine ait bilgi/bilgileri yükler ve/veya yüklenmesi için TÜRKBilsis'e verir.
1.6 Bu bilgiler TÜRKBilsis ve Müşteri arasında kalmak, 3. şahıslar ile paylaşılmamak üzere saklı tutulur.
1.7 TÜRKBilsis, Müşteriden alacağı bilgileri 3. şahıslar ile paylaşmayacağını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.
1.8 TÜRKBilsis, e-posta gönderiminden sonra elde edeceği rapor, analiz bilgilerini sadece Müşteri ile paylaşacağını, 3. şahıslara satmayacağını, iletmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1.9 Taraflar kendilerine verilen bilgilerin kendileri veya çalışanları tarafından sözleşme amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, diğer tarafa ilişkin bilgilerin yasalarla yetkili kılınan merciler dışında 3. bir şahsa veya 3. bir kuruluşa verilmeyeceğini kabul eder. Taraflar kendilerine verilen bilgilerin işbu sözleşme amacı dışında ve yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde 3. şahıslar tarafından diğer tarafa karşı yöneltilen iddialar karşısında bu hükmü ihlal eden tarafın sorumlu olduğunu ve birbirlerinin bu nedenle uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.10 Müşteri TÜRKBilsis'e kampanya bilgilerini eksiksiz vermeyi ve kampanyanın yapılacağı tarihten en az 2 gün önce TÜRKBilsis'e haber vermeyi kabul eder.
1.11 Mücbir sebeplerle hizmetin verilmesinde geçici bir süre için zorluk oluşabilir. TÜRKBilsis bu gibi durumları Müşteriye duyuracaktır. TÜRKBilsis'ın bu gibi hallerde kusuru olmadığı takdirde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır ancak hizmetin verilemediği süre ay sonunda tanzim edilecek faturadan kıstelyevm usulü mahsup edilerek fatura tutarı buna göre belirlenecektir.
1.12 Müşteri, TÜRKBilsis'ın sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve TÜRKBilsis 'ın kurallarına aykırıdır. E-mail'lerin spam sayılması için aynı e-mail'in 100'den fazla kişiye izinleri olmadan gönderilmesi kriterleri aranır.
2. TÜRKBilsis, müşterilerinin kendisiyle paylaşacağı her türlü bilgi, belge ve dijital içeriği sözleşme sona erdikten sonra dahi süresiz olarak hiçbir üçüncü kişi ile paylaşmayacak, bu bilgileri ticari olarak değerlendirmeyecek ve kişisel bilgilerin mahremiyeti prensibine bağlı kalacaktır. 1. madde hükümleri saklıdır. TÜRKBilsis, çalışanlarının belirlenen gizlilik şartlarına uygun davranması için her türlü tedbiri alacağını, gizliliğin kendisi veya çalışanlarından herhangi biri tarafından ihlali halinde Müşteri'nin her türlü zararını karşılayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.